Over ons

Stichting Gilde-Zutphen is opgericht in 1993 en groeide inmiddels uit tot een stedelijk platform voor iedereen die er plezier in heeft om eigen kennis en (levens)ervaring te delen met anderen. Bij het Gilde zijn ongeveer 250 vrijwilligers actief als aanbieder, gids, coach, medewerker, coördinator of bestuurslid. Jaarlijks maken meer dan 4000 deelnemers gebruik van onze diensten.
Met onze vijf zelfstandig opererende activiteitengroepen richten we ons op maatschappelijke participatie van jong en oud:

 • Coach4You ondersteunt en coacht leerlingen van groep 8 bij de overstap naar het voortgezet onderwijs als er risico op schooluitval is.
 • Taalondersteuning:
  – Taalcoachproject, taalcoaches helpen (vooral) anderstaligen die hulp nodig hebben bij het spreken, lezen en begrijpen van de Nederlandse taal.
  – Praathuis Zutphen, een wekelijkse ontmoetingsplaats voor mensen die Nederlands willen spreken, maar een andere moedertaal kennen.
 • Stadsbezichting waarbij u moet denken aan diverse mogelijkheden voor stadswandelingen, maar ook aan monumentenbezichting en zelfs aan schooleducatie omtrent een historisch onderwerp dat aansluit op een schoolproject.
 • Groepsactiviteiten op de gebieden creativiteit, bewegen en ontspannen, kunst/cultuur, talen, muziek, levensbeschouwing/zingeving en persoonlijke ontwikkeling.
 • De Derde Fase, een vereniging van senioren die in hun derde levensfase met elkaar willen optrekken. Uitgangspunt is om actief te blijven en talenten en levenservaringen samen te delen.

Bij onze activiteiten zoeken wij zoveel mogelijk naar samenwerking met lokale partners.

Landelijk netwerk
In 1984 ging in Amsterdam het eerste gilde van start, als bemiddelingsorganisatie voor vrijwilligers die hun kennis en ervaring belangeloos willen inzetten voor hun stadsgenoten. Dit concept kreeg al snel veel navolging. Inmiddels zijn er in Nederland ongeveer 50 gilden actief, elk met een eigen lokaal gekleurd profiel. Gilde Zutphen is net als de meeste lokale gilden aangesloten bij Stichting Gilde Nederland. Gilde verbindt vrijwilligers! Lees meer.

De organisatie
Gilde Zutphen is een stichting met een (onbezoldigd) bestuur.
De leden van het bestuur zijn:
Voorzitter: Bert Vroon
Secretaris: Carla Beijer
Penningmeester: Hans Schaffers
Bestuurslid (communicatie en PR): Cyp Wagenaar
Bestuurslid (coördinator groepsactiviteiten): Gradus Hummelink
Bestuurslid: Joos Bakker.

De taken zijn:

 • zorgen voor continuïteit en kwaliteit;
 • inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen;
 • ontwikkelen nieuwe projecten;
 • faciliteren van vrijwilligers;
 • externe relaties;
 • financiën en fondswerving;
 • vastleggen gegevens en afspraken en
 • verantwoording naar subsidiegevers.
Het bestuur wordt ondersteund door een werkgroep Communicatie & PR.
Het Gilde heeft geen eigen gebouw en geen beroepskrachten. De vele activiteiten en projecten kunnen alleen maar slagen door de belangeloze inzet van vrijwilligers (gidsen, coaches, aanbieders, medewerkers, coördinatoren en bestuursleden) en de financiële ondersteuning van donateurs. Alleen voor het project Coach4You en de Taalcoaches ontvangt het Gilde een bescheiden subsidiëring en sponsoring.


Samen sterk!

Binnen onze maatschappelijke projecten wordt intensief samengewerkt met de Zutphense scholen, het Onderwijs Zorg Centrum, welzijnsorganisatie Stichting Perspectief, en Stichting Graafschap bibliotheken.

Onze stadswandelgidsen werken nauw samen met de VVV en de Historische Vereniging Zutphen.

Het Gilde blijft actief op zoek naar samenwerking met maatschappelijke organisaties en bedrijven, maar vooral ook naar de verbinding met stadsgenoten die initiatieven willen nemen.

Wat kost het?

Het Gilde is een vrijwilligersorganisatie zonder subsidie*. Daarom betalen deelnemers een bescheiden bijdrage in de organisatiekosten voor telefoon, drukwerk, porti, de website, zaalhuur e.d. De deelnamekosten zijn laag, omdat de vrijwilligers die de activiteiten verzorgen dat allemaal onbetaald doen.

Om mee te kunnen doen aan activiteiten in groepsverband is het nodig dat u staat ingeschreven bij het Gilde en per jaar een bijdrage van € 17,00 betaalt. Donateurs die minimaal € 17,00 betalen aan het Gilde hoeven deze bijdrage niet te betalen.
Voor activiteiten waarvoor een ruimte wordt gehuurd worden extra kosten in rekening gebracht.
Bij de diverse activiteiten die in een zaal plaatsvinden, staat steeds aangegeven wat de kosten voor een seizoen of serie zijn.
* Alleen het Taalcoachproject en Coach4You ontvangen financiële ondersteuning van particuliere- en overheidsinstellingen.

Aanbieder worden?

Gilde Zutphen is altijd op zoek naar nieuwe aanbieders: mensen die er plezier in hebben om hun eigen kennis, vaardigheden en/of (levens)ervaring te delen met anderen, ongeacht hun leeftijd of vooropleiding. U bepaalt voor uw activiteit zelf de data, het aantal bijeenkomsten, de begin en eindtijden, de frequentie, de plaats, de groepsgrootte etc. Gilde Zutphen verzorgt vervolgens de publiciteit op de website en sociale media en in de plaatselijke kranten, huurt zo nodig een ruimte, zorgt voor de benodigde apparatuur en regelt in goed overleg de administratie rond de samenstelling van groepen e.d.

Gilde Zutphen is een vrijwilligersorganisatie. Wij kunnen daarom geen vergoeding voor uw bijdrage geven. Onkosten kunt u uiteraard wel declareren.

Hebt u nu al zin om aanbieder te worden of wilt u eerst de mogelijkheid daartoe eens verkennen? Of wilt u zich graag inzetten als gids, coach of medewerker bij het Gilde? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dat kan door het digitale aanmeldingsformulier in te vullen en te verzenden. Na uw aanmelding nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om de details van uw aanbod met u te bespreken. U kunt ook contact opnemen via e-mail of met een telefoontje naar 06-23007980.

Privacyreglement

Gilde Zutphen heeft onderstaand privacyreglement conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).